ADSGestion en ANEMBE 2010


Unha representación de ADSGestion SCG participou no XV congreso de Especialistas en Medicina Bovina, organizado por ANEMBE, que se celebrou en Granada o 10 e 11 de Xuño de 2010.
De particular interese resultou una mesa redonda sobre "ADSG: una nueva década de retos y oportunidades para el veterinario de vacuno", onde se puxo de manifesto as grandes diferencias existentes entre o enfoque das ADSG na Cornixa Cantábrica, e o resto do Estado Español (onde fundamentalmente se ocupan do control das enfemidades incluidas no Saneamento Gandeiro: Brucelose, Tuberculose, Leucose e Perineumonía).
Tamén resultaron interesantes diversas ponencias sobre Fiebre Q, Xestión de Recursos Humanos, e os seminarios de Mamite.